Hoppa till huvudinnehåll
Gamla sjukhusbyggnaden

9 april: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående coronaviruset, covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Hela Tiohundra är i förstärkningsläge sedan den 2 april. Vår inriktning är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.

Antal konstaterat smittade i Tiohundras verksamheter

  • 11 patienter med covid-19, som har konstaterats positiva i test, vårdas på Norrtälje sjukhus. 3 av dessa får intensivvård, övriga 8 vårdas på vårdavdelning. Ytterligare ett antal patienter med misstänkt covid-19 vårdas på sjukhuset.
  • I Tiohundras omsorgsverksamheter har vi hittills en mycket begränsad smittspridning, med endast ett fåtal fall av bekräftad covid-19.

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 9 april kl 9.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser av utvecklingen så här långt, men det är sannolikt att de preventiva åtgärder Tiohundra tidigt införde, som besöksförbud på äldreboenden, sjukhus och lss-boenden från och med den 12 mars, samt inställd daglig verksamhet, har haft effekt.

– Fler fall är att vänta i kommunen, och det är nu av största vikt att fortsätta skydda de äldre invånarna och följa myndigheternas rekommendationer, för att även fortsättningsvis hålla nere smittspridningen. Det här är särskilt viktigt i Norrtälje kommun, med en hög andel äldre, där många dessutom är sköra och multisjuka, säger Tiohundras VD Peter Graf.


Kapacitet på Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus har i enlighet med beslut i Region Stockholm tredubblat kapaciteten på intensivvårdsavdelningen, och har i dag lediga platser. Även på sjukhusets vårdavdelningar finns kapacitet för att ta emot ytterligare patienter i behov av slutenvård. Sjukhuset har också tidvis avlastat övriga sjukhus i regionen.

Planerad vård skjuts upp

Många planerade vårdbesök och operationer har skjutits upp för att minska smittspridningen och samla resurserna där de behövs som bäst, i akutsjukvården. Detta gäller särskilt primärvården, som också försöker ersätta fysiska besök med telefon- eller videobesök i stor utsträckning. Ett stort antal medarbetare har på kort tid introducerats i nya arbetsuppgifter för att kunna förstärka bemanningen när belastningen på akutsjukvården ökar.

Samordning av patientflöden

Tiohundra har av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje fått i uppdrag att samordna patientflöden inom kommunen, tillsammans med privata utförare inom vård och omsorg, för att bevara medicinsk kvalitet i akut och nödvändig vård och omsorg samt undvika smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.

För att de svårast sjuka ska få tillgång till akutsjukvårdens resurser, kommer övriga vård- och omsorgsverksamheter att gå in och bidra med bemanning i olika verksamheter.

– Jag är imponerad över alla insatser som nu görs över gränserna, av både privat och offentlig vård och omsorg. Det här visar verkligen Norrtäljemodellens styrka. Tillsammans kommer vi att klara av den här tuffa situationen, säger VD Peter Graf.

Ett par exempel:

Luftvägsmottagning vid Norrtälje sjukhus

En tidbokad öppenvårdsmottagning för patienter med luftvägssymtom har öppnats vid Norrtälje sjukhus. Mottagningen drivs av Tiohundras primärvård i samverkan med privata vårdcentraler.

Patienter med behov av vård kontaktar som vanligt den vårdcentral där man är listad. Vid behov av ett fysiskt vårdbesök bokas en tid vid den nya mottagningen, som kommer att bedrivas i Norrtälje södra vårdcentrals lokaler vid Norrtälje sjukhus.

Start av fler mobila team

Ytterligare mobila team startas nu. Teamen kan göra hembesök för bedömningar och vid behov åtgärder av akut karaktär såsom provtagning, blodtransfusion, injektioner och antibiotika. De tre teamen har olika inriktning.

Det sjukhusanslutna mobila hemsjukvårdsteam (SAMS) som startade i januari är kopplat till geriatriska kliniken och tar hand om äldre, multisjuka patienter. De två nya teamen består av ett primärvårdsteam, bemannat av privat vårdgivare, samt ett kirurg- och ortopedteam.

Arbete för att säkra tillgången på skyddsutrustning

Vi arbetar för att långsiktigt säkra tillgången på skyddsutrustning i både sjukvårds- och omsorgsverksamheterna. I planeringen ingår att förbereda för en ökande åtgång den närmaste tiden. Distributionen till sjukvården samordnas av Region Stockholm (regional särskild sjukvårdsledning) och till omsorgen av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Dessutom har vi mottagit en stor mängd skyddsutrustning från både privatpersoner och företag, vilket vi är mycket tacksamma för.

Från Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar - Folkhälsomyndighetens webbplats

Fem råd till alla invånare
  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk – stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 – om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Senast uppdaterad
2020-10-09