Hoppa till huvudinnehåll
Porträttbild, kvinna i 60-årsåldern i grönskande park, i bakgrunden gångstråk och vatten.

Höga betyg till Fokushuset i stor patientenkät

Fokushuset är Tiohundras Sverigeunika samverkan i öppenvård mellan psykiatri, beroendevård och socialpsykiatri. Två nya rapporter om verksamheten visar att patienterna upplever stora förbättringar i synen på sig själva, fritiden och framtiden, jämfört med innan de påbörjade sin behandling.

Fokushuset, som bildades 2017, erbjuder olika former av gruppsamtal, boendestöd och aktiviteter för ett fungerande liv. Med individen i fokus samverkar öppenvården inom psykiatri, beroende och socialpsykiatri.

Individuella samtal i olika former som till exempel motiverande samtal, KBT-inriktade samtal, anhörigsamtal och lågintensivt stöd över tid erbjuds också, liksom tolvstegsbehandling mot beroende och en rad gruppaktiviteter, både inom- och utomhus. Att erbjuda samtal och inte terapi utgör en tydlig skiljelinje mellan Fokushusets behandling och övriga specialistmottagningars insatser.

– Fokushuset är ett av de tydligaste och bästa exemplen på Tiohundramodellen i praktiken. Verksamheter som normalt drivs helt åtskilda, i region- respektive kommunregi och dessutom styrs av olika lagstiftningar, har vi bokstavligen samlat under samma tak, säger Tiohundras VD Peter Graf.

I två nya rapporter utvärderas nu Fokushuset, bland annat med hjälp av en anonym enkätundersökning som patienter fått svara på vid in- och utskrivning från verksamheten under perioden februari 2018 – maj 2020. Frågorna berör sju livsområden: mig själv, min familj, andra viktiga, mitt hem, min fritid, skola/arbete/sysselsättning och framtid.

Förbättringar på alla områden

Patienterna upplever generella förbättringar inom alla sju områden efter att de avslutats som patienter på Fokushuset. Framför allt när det gäller synen på sig själv, fritiden och framtiden syns stora förbättringar mellan in- och utskrivning. Patienterna ser en betydligt ljusare bild av livet efter avslutad behandling. Enkätresultat:

Diagram som visar resultatet av Fokushusets enkätundersökning vid in och utskrivning. Förbättring syns på alla områden vid utskrivning: mig själv, min familj, andra viktiga personer, mitt hem, min fritid, skola/arbete/sysselsättning och framtid.

– Våra arbetssätt och gränsöverskridande samarbetsformer är till stor del nya och oprövade. Därför är det både viktigt – och förstås glädjande – att få det här tydligt positiva resultatet. Det visar att vi är inne på rätt spår och att vi kan fortsätta utveckla verksamheten i samma riktning, säger Isabel Andersson, enhetschef för Fokushuset, tillika rapportförfattare tillsammans med kollegor i andra verksamheter i Tiohundra utan koppling till Fokushuset.

Fokushuset kombinerar samtal med fysisk aktivitet som mindfulness, yoga, gymträning och bad.

– Det är viktigt att jobba med både kropp och själ. Många av våra patienter uttrycker en uppskattning över att äntligen bli sedda som människor, istället för att bara vara en diagnos, säger Isabel Andersson.

Olika kompetenser samlade

Över hälften av alla som söker hjälp inom beroendevården lider också av psykisk ohälsa, och omkring en tredjedel av patienterna inom psykiatrin har dessutom en beroendeproblematik. Fokushuset har samlat medarbetare med olika kompetenser för att kunna ta sig an alla patienternas behov. Om medicinsk kompetens krävs finns ett nära samarbete med specialistmottagningarna inom psykiatrin – även det en tydlig fördel med Tiohundramodellen.

– Våra socialpsykiatriska verksamheter, träffpunkter och boendestöd, är lika viktiga komponenter. Även inom dessa områden ser vi goda resultat, säger Isabel Andersson.

Ur Sveriges kommuner och regioners (SKR) brukarundersökning 2020:

Diagram som visar resultatet från brukarundersökningen inom boendestöd. Fokushuset har bättre resultat än rikssnittet på samtliga frågeområden.

Djupintervjuer

Djupintervjuer har också gjorts med sex av de nära 500 patienter som besvarat enkäten vid inskrivning i Fokushuset. Tre av dem berättade i intervjuerna att de fått jobb efter en längre tids arbetslöshet, mycket tack vare hjälpen de fått genom Fokushuset. En av de intervjuade berättade hur stödet från Fokushuset varit avgörande för att hen kunnat ta sig upp ur en depression. ”Utan det stödet vill jag inte tänka på var jag hade varit idag.”

Andra säger att behandlingen hos Fokushuset lett till minskat självförakt och en mer nyanserad bild av deras problem. ”Det är lustigt – inget har egentligen ändrat sig men nu känns det faktiskt ok att allt inte är ok” säger en av de tillfrågade i studien.

Avvikande åsikter finns också. En av de sex patienterna hade en uteslutande negativ upplevelse av tiden hos Fokushuset, bland annat beroende på bristande kommunikation och problem med remisshantering.

– De kritiska synpunkterna är minst lika viktiga för oss, den feedbacken hjälper oss att rätta till brister och förbättra verksamheten ytterligare, säger Isabel Andersson.

Fyra av de intervjuade patienterna säger att de varmt skulle rekommendera Fokushuset till någon med liknande problem. De beskriver Fokushusets verksamhet som ”handfast” och ”jordnära”. Träffande, tycker Isabel Andersson.

– Vi låser oss inte fast, utan utgår från patientens behov här och nu. Vad behöver du?

Intervjuer med medarbetare

Intervjuer har även gjorts med medarbetare i Fokushuset, som pekar på utmaningar och problem man ibland ställs inför, som köer inom psykiatrin som ibland innebär att patienter inte direkt kan slussas vidare från Fokushuset vid behov. Det förekommer också att patienter som skrivs in visar sig ha en svårare psykisk problematik, som kräver annan vård.

Några av de stora fördelarna med arbetssättet är enligt medarbetarna att många professioner är samlade under samma tak, att beroendevården är integrerad med övrig verksamhet, liksom närheten till boendestödjarna i socialpsykiatrin.

– Fokushuset har varit i gång i fyra år och vi har alla vetat om att det är ett framgångsrecept att arbeta på det här sättet. Att få det dokumenterat med dessa fina resultat känns fantastiskt. Parallellt har också psykiatri- och beroendemottagningen varit i gång lika länge – även den unik i sitt slag, med specialistpsykiatri och beroendemedicin i en och samma mottagning. Vi hoppas att vi inom kort kan presentera en utvärdering även från den mottagningen, säger Sophie Lindberg, verksamhetschef för barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering i Tiohundra.

Rapporterna om Fokushuset

  • Rapporterna har gjorts av Isabel Andersson, PTP-psykolog Disa Berg och leg psykolog Frida Langvad, under vetenskaplig handledning av docent Gunnar Edman.
  • 488 patienter har besvarat enkäten vid inskrivning, 208 vid utskrivning.

Ladda ner rapporterna

Fokushuset – en verksamhet utifrån människans behov för ett fungerande liv

Del 1

Del 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Fokushuset

Senast uppdaterad
2021-09-14