Hoppa till huvudinnehåll
Flagga med Tiohundras logga vajar mot blå himmel

Tiohundra AB genomför åtgärder för att nå förbättrad ekonomi

Tiohundra AB redovisar ett resultat på minus 22 miljoner kronor efter årets första tre månader, och har därför beslutat upprätta en kontrollbalansräkning. Konstruktiva diskussioner förs med Tiohundra AB:s ägare för att långsiktigt förbättra bolagets ekonomiska förutsättningar.

Flera olika faktorer ligger bakom det negativa resultatet, som avviker med -17,5 miljoner kronor jämfört med budgeten till och med mars månad.

– Delvis handlar det om att vissa verksamheter har haft högre kostnader än budgeterat. Dessutom påverkas vi av avtal som inte gett oss de ersättningar vi räknat med. Politiska beslut har också förändrat förutsättningarna inom vissa avtalsområden sedan vi la vår budget, med minskad ersättning som följd, säger Tiohundra AB:s VD Peter Graf.

Beslut om kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen

Då mer än hälften av bolagets aktiekapital är förbrukat, beslutade Tiohundra AB:s styrelse på fredagen att upprätta en kontrollbalansräkning.

– Det är en åtgärd vi är skyldiga att göra enligt aktiebolagslagen när mer än hälften av vårt aktiekapital anses förbrukat. Vi hamnar i detta läge då bolagets egna kapital är mycket begränsat, aktiekapitalet är endast 17,3 miljoner kronor, vilket försvårar för oss att hantera perioder med tuffare ekonomiska förutsättningar. Detta är ett känt problem vi brottats med i många år. Jag har fullt förtroende för Tiohundra AB:s VD och bolagsledning, som tar situationen på fullaste allvar och alltid visar stor kostnadsmedvetenhet. Det tydliggörs inte minst av vårt positiva operativa resultat om 2,7 miljoner kronor år 2018 och en låg kostnadsutvecklingstakt de senaste fem åren, säger Tiohundra AB:s styrelseordförande Leif Karnström.

Konstruktiva diskussioner med ägare, kommun och region

– Vi har nu tid på oss att återställa aktiekapitalet och hitta hållbara lösningar för att undvika att vi åter hamnar i den här situationen. För att klara detta för vi konstruktiva diskussioner med både vår ägare, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, samt med kommunalförbundets medlemmar, Region Stockholm och Norrtälje kommun. Samtidigt jobbar vi förstås intensivt med frågan hela tiden, både i bolagsledningen och i våra olika verksamheter, säger VD Peter Graf.

– Jag ser den uppkomna situationen som en möjlighet att se över och långsiktigt förbättra styrningen och därmed de ekonomiska förutsättningarna för Tiohundra AB. Vi kommer att göra detta i nära samverkan med Region Stockholm och Norrtälje kommun, säger Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Ytterligare åtgärder för att minska kostnader

Tiohundra AB vidtar nu åtgärder för att ytterligare minska bolagets kostnader.

– Våra chefer och medarbetare har genomfört stora effektiviseringar de gångna åren, vilket avspeglas i en ekonomi i balans 2018. Samtidigt redovisar vi mycket goda resultat i kvalitetsmätningar, medarbetar- och patientenkäter. Det läge vi nu befinner oss i gör att vi måste fortsätta fokusera på att hålla nere våra kostnader. Det handlar till exempel om stor restriktivitet vid inköp och investeringar. Vi jobbar också fortsatt med bemanningsplanering, kompetensväxling och minskad inhyrning av personal. Vårt fokus ligger på att så långt det är möjligt vidta åtgärder som inte innebär varsel av personal, säger VD Peter Graf.

Senast uppdaterad
2019-04-15